IVA reduït en obres de rehabilitació d’edificis en comunitats de propietaris

El passat dia 3 de febrer vam tenir l’oportunitat d’assistir a la jornada ” Aplicació del tipus reduït d’IVA en la rehabilitació d’edificis ” organitzada pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques conjuntament amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i enginyers d’ edificació de Barcelona.

Supòsits d’aplicació d’IVA reduït del 10% en rehabilitació d’edificis

Segons l’Article 91 .uno.2.10º de la Llei 37/1992 , de 28 de desembre de 1992, s’aplicarà un IVA reduït del 10% en els següents supòsits:

  • Que el destinatari sigui persona física, no actuï com empresari o professional i utilitzi l’habitatge al fet que es refereixen les obres per al seu ús particular.
    No obstant el que disposa el paràgraf anterior, també es comprendran en aquest nombre les citades execucions d’obra quan el seu destinatari sigui una comunitat de propietaris.

 

Truqui a un tècnic i l’atendrà personalment

661.398.119

  • Que la construcció o rehabilitació de l’habitatge a què es refereixen les obres hagi conclòs almenys dos anys abans de l’inici d’aquestes últimes.
  • la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució o , en el cas que els aporti , el seu cost no excedeixi el 40 per cent de la base imposable de l’operació.

En quin tipus d’obres de rehabilitació es pot aportar l’IVA reduït del 10% ?

  • Les execucions d’obres, amb o sense aportació de materials, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació d’edificacions o parts de les mateixes destinades principalment a habitatges, inclosos els locals, annexos, garatges , instal·lacions i serveis complementaris en ells situats. Es consideraran destinades principalment a habitatges, les edificacions en les quals almenys el 50 per cent de la superfície construïda es destini a dita utilització.
  • Les vendes amb instal·lació d’armaris de cuina i de bany i d’armaris de paret per a les edificacions a què es refereix el número 1r anterior, que siguin realitzades com a conseqüència de contractes directament formalitzats amb el promotor de la construcció o rehabilitació d’aquestes edificacions.
  • Les execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, conseqüència de contractes directament formalitzats entre les comunitats de propietaris de les edificacions o parts de les mateixes a què es refereix el número 1r anterior i el contractista que tinguin per objecte la construcció de garatges complementaris d’aquestes edificacions, sempre que aquestes execucions d’obra es realitzen en terrenys o locals que siguin elements comuns d’aquestes comunitats i el nombre de places de garatge a adjudicar a cada un dels propietaris no excedeixi de dues unitats.

Des de Fixit l’informarem de les possibilitats d’aplicar la reducció de l’IVA, així com les condicions i característiques de les subvencions a què pot accedir per rehabilitar el seu edifici.

DEMANI INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

Nom (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Missatge